Usluge

Advokatska kancelarija Bandović

Tradicija, profesionalizam i kvalitet su odlike Advokatske kancelarije BANDOVIĆ. Advokatska kancelarija BANDOVIĆ se bavi nezavisnom profesionalnom djelatnosti u pružanju profesionalnih pravnih usluga.

a

KRIVIČNO PRAVO

U oblasti krivičnog prava, učestvovanjem u svojstvu branioca u istrazi, u radnjama dokazivanja, u sprovođenju istrage za krivična djela iz nadležnosti općinskih sudova, kantonalnih sudova, Vrhovnog suda F BiH i RS i Suda Bosne i Hercegovine za djela iz nadležnosti Suda BiH u postupcima za ratne zločine i predmetima ustupljenim od strane Tribunala u Hagu. Za odbranu optuženog, zastupanje privatnog tužitelja ili oštećenog pred sudovima svih nivoa u Bosni i Hercegovini, za rad u posebno obimnim ili težim krivičnim stvarima i kontinutirano praćenje optuženog kroz cijeli stadij krivičnog postupka. Advokat Dr.sci Sanjin Bandović se nalazi na Listi branilaca Odsjeka krivične odbrane pri Odjelu II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine.

a

UPRAVNO PRAVO

U oblasti upravnog prava, zastupanje stranaka u upravnom postupku, u predmetima eksproprijacije, uzurpacije, izuzimanja gradskog građevinskog zemljišta.

a

CIVILNO PRAVO

U oblasti civilnog prava, zastupanje stranaka u svim vrstama civilnog postupka, parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka, zastupanje tužioca na pripremnom ročištu i ročištu za glavnu raspravu, u postupcima pred Kantonalnim sudovima i Vrhovnim sudom F BiH.

a

POSLOVNO PRAVO

Poslovno pravo je nova grana prava nastala u poslednjim dekadama ovog veka. Samo poslovanje predstavlja aktivnost koja već dugo zaokuplja pažnju mnogih stručnjaka od ekonomista, menadžera, pa do pravnika. No, i pored te zainteresovanosti trebalo je da prođe vreme da bi se oformilo shvatanje da poslovanje treba i mora da bude poseban predmet regulisanja i specifičan skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata.

Nakon izdanja knjige „ Izbor odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za
2016.godinu iz oblasti krivičnog prava“ nametnula se tema čitalačkoj publici i
stručnoj javnosti o potrebi formiranja knjige sa izborom tekstova iz oblasti
krivičnog prava u pogledu aktuelizacije teza i usaglašenih pravnih stavova po
odlukama redovnih sudova i pravnih stajališta utvrđenih u odlukama Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine, a objavljenih u Službenom glasniku Bosne i
Herecegovine.
Knjiga „Izbor odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2017.godinu iz
oblasti krivičnog prava“ manifestira poboljšanje metoda predstavljanja stavova iz
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za koje je pokazan širi interes u
naučnim krugovima i praktičnim ostvarivanjem provodivosti odluka redovnih
sudova.
Odabir ideje i vrsta procesne građe u predmetima redovnih sudova su provjerljivi
i kroz usvajanje jezičke aparature, kulture rječnika i pojmovnih određenja pravnih
standarda Evropskog suda za ljudska prava kroz pravna stajališta u sadržajima
odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Izbor tema i stavova iz Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je aktuelan i
korenspondira sa mišljenjima naučne kritike i koje svoje ishodište trebaju imati u
ostvarivanju vladavine prava.